« Inicio
0

aplicantes

METGES/SSES ESPECIALISTES EN CURES INTENSIVES, MEDICINA INTERNA, ANESTESIOLOGIA I MEDICINA DE FAMÍLI Full Time

en Consorci Sanitari Garraf Barcelona en Barcelona (Publicado en 03-04-2020)

URGENT

METGES/SSES ESPECIALISTES EN CURES INTENSIVES, MEDICINA

INTERNA, ANESTESIOLOGIA I MEDICINA DE FAMÍLIA


L?Hospital Comarcal de l?Alt Penedès, l?Hospital Sant Camil i l?Hospital Sant Antoni Abat

precisem incorporar professionals assistencials a les àrees d?urgències, crítics i

semicrítics, i a l?àrea d?hospitalització.

Requisits específics:

  • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina i d?especialista en Cures Intensives,
Medicina Interna, Anestesiologia o Medicina de Família (homologació i permís de treball en

el cas de professionals extracomunitaris).

Oferim:

  • Contracte laboral temporal.
  • Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT), Grup 1.
  • Jornada i horari a negociar.
  • Incorporació immediata.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: Les persones interessades

hauran d?enviar el curriculum vitae indicant a l?assumpte la referència DM_COVID a:
?

Per treballar a l?Hospital Sant Camil o Hospital Sant Antoni Abat (Garraf):

[email protected]
?

Per treballar a l?Hospital Comarcal de l?Alt Penedès (Alt Penedès):

[email protected]

De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals de 3/2018, de 5 de

desembre (LOPD), i del Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades, les dades dels candidats/es seran

incorporades a un fitxer gestionat per Recursos Humans del CSAPG amb la finalitat de gestionar la participació en

processos de selecció i d?informar de futures ofertes laborals de la nostra entitat.

Les dades personals podran ser guardades durant un any i seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el

deure de secret requerit. En qualsevol moment, es podrà exercir els drets d?accés, rectificació, supressió, limitació del

tractament, portabilitat i oposició, a través del correu electrònic [email protected]


Carrer de l?Espirall s/n 08720-Vilafranca del Penedès

Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-J


Requisits generals:

1. Pertànyer a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea i posseir suficients

coneixements de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de

treball.

2. En el cas de ser ciutadà extracomunitari, a més dels requisits d'idiomes anteriors, s'haurà de

comptar amb el permís de treball corresponent i la resta d'autoritzacions específiques que li

afectin segons el cas.

3. Tenir complerts 18 anys i no excedir, si escau, de l'edat reglamentària de jubilació o d'aquella

altra que pugui establir-se per llei.

4. No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les

Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats

Autònomes, i no trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per exercir

ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

5. En cas d'exercir una altre activitat pública o privada, disposar de la preceptiva Autorització

prèvia de compatibilitat. En cas de resultar seleccionat/da en aquesta convocatòria, i si es

troba sota alguna causa d'incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar

serveis laborals al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf i abans de formalitzar el corresponent

contracte de treball haurà de procedir a la seva resolució o a sol·licitar la prèvia autorització

de compatibilitat, d?acord amb el que estableixi la normativa vigent.

6. Tenir la Titulació acadèmica oficial i, de ser no espanyola, degudament homologada per

exercir en Espanya.

7. Trobar-se col·legiat i al càrrec del pagament de quotes i de l'assegurança de responsabilitat.

8. En cas de no posseir la nacionalitat espanyola: no trobar-se inhabilitat/da o en situació

equivalent, ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent, que impedeixi, en

l'Estat de procedència de la persona aspirant, l'accés a l'ocupació pública. S'efectuarà

declaració jurada.

9. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i

indemnitat sexual o tràfic d'essers humans amb una declaració responsable de no haver estat

condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i una

autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració, d'acord a la Llei orgànica

1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Alternativament es pot presentar

certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

10. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per Desenvolupament de les

funcions del lloc de treball. Aquestes capacitats seran avaluades pel servei Mèdic del Servei

de Prevenció del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.

Vilafranca del Penedès, 30 de març 2020


Carrer de l?Espirall s/n 08720-Vilafranca del Penedès

Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-JTrabajos recientes en Consorci Sanitari Garraf


Visto: 79 veces
« Volver al incio
¿Es este trabajo falso? ¡Denunciar!   
Recomendar este trabajo a un amigo
« Inicio
Recibir Ofertas de Empleo
por e-mail:
Facebook Twitter Rss